HBN Juridik

2012 grundades HBN Juridik och har sedan dess varit ett lokalt verksamt företag i Lidköping, Götene och Skara med omnejd. HBN Juridik erbjuder privatpersoner och företag rådgivning och juridiska avtal inom familjerätt, arvs- och gåvorätt, fastighetsrätt samt företagsrätt. 
Jurist på HBN Juridik: 
Hanna Byberg Notäng.
Född 1982.
BEHÖRIGHET: Juris kandidatexamen*, Stockholms Universitet 2007.
*Juris kandidatexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå, vilken utgör behörighetskrav för yrken som domare, åklagare, kronofogde och advokat. Det är den examen som student vid svenskt universitet kan ansöka om efter att med godkänt resultat ha genomgått de kurser som ingår i juristprogrammet, juris kandidatprogrammet. HBN Juridik, Hanna Byberg Notäng ser till att vara uppdaterad inom sina arbetsområden genom att kontinuerligt deltaga i kurser och utbildningar.
UPPDRAGSVILLKOR o ARVODE m.m.
Hantering av personuppgifter: 
HBN Juridik, Hanna Byberg Notäng(uppdragstagaren) hanterar personuppgifter och inlämnade uppgifter i ärenden i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen). När Ni anlitar HBN Juridik lämnar Ni samtycke till att vi behandlar Era personuppgifter i enlighet med ovan angivna lagar och förordningar samt för de ändamål och uppdrag som ni anlitar oss. Vi lämnar inte ut uppgifter till andra samarbetspartners utan uppdragsgivarens samtycke. Om kommunikation sker via e-post bör uppgiftslämnaren vara medveten om de säkerhetsrisker det kan innebära. Uppdragstagaren åtar sig inget ansvar för dessa risker. Uppdragsvillkor:
För den händelse HBN Juridik, Hanna Byberg Notäng (uppdragstagare) inte särskilt har överenskommit om något annat med uppdragsgivaren i en uppdragsbekräftelse baseras uppdraget på den information och det material som uppdragsgivaren tillhandahåller uppdragstagaren. När uppdraget genomförs utgår vi från att tillhandahållen information och erhållet material är korrekt och fullständigt, vilket innebär att HBN Juridik inte självständigt verifierar den information och det material som uppdragsgivaren lämnar till oss. Uppdragstagaren ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer som baseras på felaktig eller bristfällig information från uppdragsgivaren eller från av dem anvisad tredje man exempelvis revisionsföretag eller kreditgivare. HBN Juridik gör inga skatterättsliga bedömningar av olika civilrättsliga förslag eller åtgärder. Uppdragstagaren uppmanar uppdragsgivaren att vara tydlig med huruvida skatterättslig rådgivning efterfrågas och om de är beredda att betala den extra kostnad som därvid kan komma i fråga när HBN Juridik då anlitar tredje man (skatterättslig expertis) för handläggning av uppdragsgivarens skatterättsliga spörsmål. HBN Juridik friskriver sig sålunda från allt ansvar för skatterättsliga konsekvenser i förekommande fall, om inte HBN Juridik uttryckligen åtagit sig sådant ansvar. På samma sätt svarar inte HBN Juridik för rättsliga bedömningar avseende andra jurisdiktioner än Sverige.
Arvodesvillkor: 
Prisuppgifter lämnas på förfrågan. Vid lämnande av fasta prisuppgifter grundar sig de på en av uppdragstagaren beräknad tidsåtgång. Om tidsåtgången överstiger den beräknade kommer uppdragsgivaren att faktureras överskjutande del efter avlutat uppdrag i enlighet med vid tidpunkten gällande prislista hos HBN Juridik. I den beräknade tidsåtgången ingår genomgång av handlingar, telefon- och mailkorrespondens, möten samt upprättande av brev, avtal o dyl. skrivelser. Arvode faktureras uppdragsgivaren efter slutfört uppdrag till av uppdragsgivaren angiven adress eller e-postadress.
Generell ansvarsbegränsning:
HBN Juridik, Hanna Byberg Notäng (uppdragstagaren) ansvarar för skada som uppdragsgivaren lidit endast om skadan vållats av uppdragstagaren genom uppsåt eller grov oaktsamhet vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till direkt skada och i beloppshänseende, till maximalt 1 000 000 kronor. Dessa villkor gäller endast i den mån annat inte följer av tvingande lag eller avtal.