HBN JURIDIK

Din lokala Familjejurist

  i Skaraborg

Etablerad 2012
Kontakt

Familjerätt

Är den del av juridiken som behandlar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. De viktigaste lagarna på området är Äktenskapsbalken och Föräldrabalken. 
Arvs- och gåvorätt
Arvsrätt är den del av juridiken som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas, vilket regleras i Ärvdabalken.  Gåvorätt är den del inom arvsrätten som handlar om gåvor mellan  parter. En gåva ska överlämnas frivilligt och ha en tydlig gåvoavsikt.
Fastighetsrätt
Är den del av juridiken som hanterar fastigheter och de rättigheter och skyldigheter som är förknippade med innehav,  överlåtelse och nyttjande av fast egendom.
En av de viktigaste lagarna på området är Jordabalken.
Företagsrätt
Är den del av juridiken som hanterar företagandet och delägarnas inbördes avtalsförhållanden. Såväl i handelsbolag som i aktiebolag bör delägarna tänka efter före vad konsekvenserna av ex. en delägares skilsmässa eller dödsfall blir.

Sedan april 2012 har jag, jur. kand. Hanna Byberg Notäng drivit HBN Juridik med stort engagemang och varit lokalt verksam familjejurist i Lidköping, Götene och Skara med omnejd. Huvudsakligen arbetar jag med att erbjuda privatpersoner och företag rådgivning och juridiska avtal inom familjerätt, arvs- och gåvorätt, fastighetsrätt samt företagsrätt. Välkommen att kontakta mig om ni önskar juridisk konsultation eller hjälp med att upprätta era juridiska avtal.

banners
Kontakt

Du når mig på tel. 0706-84 81 06 eller via e-post: info@hbnjuridik.se

Det går även bra att skicka ett sms, så återkommer jag.

banners
Rådgivning
När ni vill veta mer om vad som gäller juridiskt för er i den situation ni befinner er i och gå igenom vilka juridiska lösningar som kan vara de bästa för er. 
Kontakta mig för prisuppgifter och tidsbokning.
banners

Avtal

För att förebygga juridiska tvister i framtiden bör man ha bra juridiska avtal upprättade av en jurist. Jag erbjuder avtal inom flera rättsområden, upprättade utifrån Era behov. Kontakta mig för prisuppgifter och tidsbokning.
banners
Hitta hit

Jag  arbetar nära kunden, lokalt inom Skaraborg. Kontoret finns i Truve, ca 7 km öster om Lidköping.  Adress: Truve Skogslund 6, 531 91 Vinninga.

För den som inte har möjlighet att ta sig hit erbjuder jag även hembesök.

Hanna
Mitt mål är alltid 100 % nöjda kunder!

Att göra en grundlig juridisk risk- och konsekvensanalys, utifrån mina kunders individuella omständigheter är viktigt och en naturlig del i mitt arbete för att på bästa sätt hjälpa mina kunder vid upprättandet av deras avtal och för  att förebygga att de hamnar i juridiska konflikter med familjemedlemmar och delägare i framtiden. / Hanna Byberg Notäng  HBN Juridik


" Jag har mött Hanna i ett antal familjerättsliga ärenden som jag rekommenderat henne till. Klienterna har varit mycket nöjda och Hanna har utfört ett mycket kompetent arbete." 
Ulf Bergquist, bolagsjurist.


Vi erbjuder:

 Nedan följer en närmare beskrivning av de tjänster och avtal HBN Juridik erbjuder privatpersoner och företag.

Testamente

Det finns inget som säger att man måste upprätta ett testamente, arvet fördelar sig då enligt den legala arvsordningen. Den som upprättar ett testamente måste se till att det går korrekt till väga och att formuleringen inte är tvetydigt. Det finns klara formkrav när det gäller upprättandet av ett testamente. Genom ett testamente kan du besluta om vem ditt arv skall tillfalla, om det skall vara enskild egendom, om det skall erhållas med nyttjanderätt eller fri förfoganderätt. Man kan i ett testamente även förordna om önskemål kring minderåriga barn och husdjur. Sambor ärver inte varandra enligt lag, utan behöver då ha upprättat ett inbördes testamente, om man vill att den efterlevande sambon skall ärva. Om sambor har gemensamma barn så är det barnen som ärver när ni avlider, om ni inte har upprättat ett testamente. Makar med barn från tidigare relationer ärver heller inte varandra, så då behöver man ett testamente för att få " sitta kvar i orubbat bo". Jag upprättar testamenten som uppfyller alla formkrav samt säkerställer att det blir som Du/Ni önskar för framtiden.


Äktenskapsförord

Äktenskapsförord kan upprättas inför ett förestående giftermål, men även som äkta makar kan ni ingå ett avtal i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av er skall vara enskild egendom. Enskild egendom ingår sedan inte i en framtida bodelning. Detta är ofta klokt då man driver företag eller ingår äktenskap senare i livet.

Ni kan upprätta ett nytt äktenskapsförord under pågående äktenskap och på nytt bestämma att egendomen skall vara giftorättsgods.

Kontakta mig så hjälper jag till att upprätta ert äktenskapsförord!

 
Samboavtal

Det är en stor omställning att gå från särbo till sambo. Som sambo delas ofta såväl befintligt som nyinköpt bohag och löpande räkningar.

Den lagen som reglerar hur viss egendom skall fördelas när samboförhållandet tar slut, antingen vid dödsfall eller separation, kallas Sambolagen. Som sambo kan ni skriftligen klargöra att lagen inte skall gälla för det egna samboförhållandet. Ett sådant avtal kallas samboavtal. 

Observera också att sambor inte ärver varandra och behöver därför ofta upprätta ett testamente.

Framtidsfullmakt

Många drabbas förr eller senare i livet av fysisk eller psykisk sjukdom såsom demens, vilket gör det svårt att ta hand om sig själv och sin ekonomi.  Framtidsfullmakter, som har funnits i Sverige sedan 1 juli 2017 är ett alternativ till god man och förvaltare, och ett komplement till vanliga fullmakter.
Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du utse en eller flera personer som du vill ska ha hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter i framtiden, då du inte längre kan det själv p.g.a. sjukdom eller missbruk.
Tanken med framtidsfullmakten är att den ska ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina ekonomiska och personliga angelägenheter. Alternativet är att få en god man utsedd, som är ställd under Överförmyndarens kontroll. Anhöriga kan hjälpa nära och kära med mycket i vardagen även utan en fullmakt, såsom att betala räkningar och söka bidrag. Men en anhörig kan inte utan en fullmakt köpa eller sälja fastigheter, bostadsrätter, aktier. De kan heller inte ge gåvor eller processa för deras räkning.

Kontakta mig så hjälper jag dig att upprätta Din framtidsfullmakt juridiskt korrekt utifrån just Dina förutsättningar!

Gåvobrev

En gåva kännetecknas av att du som givare frivilligt gör en förmögenhetsöverföring vilken leder till att din förmögenhet minskar och att gåvotagarens ökar.

Gåva av fast egendom måste  alltid ske i skriftlig form. Gåva av lös egendom kräver däremot oftast inga särskilda formkrav, men är bra om man vill förena gåvan med villkor eller föreskrifter. 

Frågor som kan uppstå vid ett gåvotillfälle kan vara huruvida gåvan ska betraktas som förskott på framtida arv, om gåvan ska räknas som enskild egendom etc. Dessa frågor regleras i ett gåvobrev.

Det innebär att det vid gåvotillfället finns möjlighet för dig som givare att skriva att gåvan t.ex. ska vara enskild egendom. Då ingår inte gåvan, eller ekonomiska medel som erhållits då gåvan sålts, i det som delas vid en eventuell framtida äktenskapsskillnad.

Ett väl formulerat gåvobrev kan förebygga oklarheter och motverka eventuella framtida konflikter. Det bör därför alltid upprättas med professionell hjälp.

Kontakta mig så hjälper jag dig med gåvohandlingen!

Köpeavtal bostad

Många väljer att sälja och köpa sin bostad via fastighetsmäklare, men om du vill sälja din fastighet på egen hand så går det också bra. Det betyder att du själv svarar för annonsering, visning, budgivning osv. Det finns dock vissa moment i detta som det kanske känns bekvämt att lämna över till en jurist. 

FÖRSÄLJNING OCH KÖP AV FAST EGENDOM
Försäljning och köp av fast egendom är omgärdat av många formkrav, som måste vara uppfyllda för att överlåtelsen skall vara giltig och lagfart skall kunna utfärdas. Säljaren har en upplysningsplikt och köparen har en omfattande undersökningsplikt. Vissa formbundna handlingar skall upprättas och ansökan om lagfart skall ges in till inskrivningsmyndigheten. 

FÖRSÄLJNING OCH KÖP AV BOSTADSRÄTT

Överlåtelse av en bostadsrätt är inte överlåtelse av fast egendom. Att köpa en bostadsrätt och bli medlem i en bostadsförening betyder att du köper rätten att nyttja en bostad. En bostadsrätt kan vara en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans hela fastigheten. Varje gång en bostadsrätt säljs skall ett överlåtelseavtal skrivas. Det är viktigt att ta reda på vad avtalet innebär, både för dig som säljare och för köparen.
Jag hjälper er med era överlåtelseavtal!

Bodelning

Vid bodelning upprättas en skriftlig handling i vilken parterna överenskommer om en delning av det gemensamma boet. Såväl makar som sambor kan vid en separation begära bodelning. Bodelning mellan makar kan ske under bestående äktenskap, vid äktenskapsskillnad eller vid den ena makens frånfälle. Vid bodelning delas värdet av makarnas giftorättsgods, efter avräkning för skulder. 

När sambor separerar kan bodelning ske om någon av samborna begär det. Vid bodelning delas parternas samboegendom d.v.s. gemensamt anskaffade bostad och bohag efter avräkning för skulder.

Kontakta mig så hjälper jag  er med bodelningen!

 
Bouppteckning

När en person avlider skall en bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckning är en uppräkning av den avlidnes samt även i förekommande fall makes/makas tillgångar och skulder.

Bouppteckningen ligger sedan till grund för arvskiftet och därmed förenliga lagfartsansökningar och andra ägaröverföringar.

Ansvaret för att bouppteckning förrättas åligger den som har egendomen i sin vård, dödsbodelägaren.

Kontakta mig så gör jag bouppteckningen åt er! 

Arvskifte

Arv är någonting nästan alla människor någon gång i livet kommer i kontakt med.

Efter den avlidne skall en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet. Om den avlidne var gift skall därefter en bodelning göras där en uppdelning sker mellan dödsboet och den efterlevande maken/makan.

Arvskifte är något som sedan förrättas av arvingarna. Då delas kvarlåtenskapen efter den avlidne upp mellan arvtagarna. En skriftlig handling över skiftet skall upprättas och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Kan delägarna inte enas om arvskiftet kan tingsrätten förordna en skiftesman.

Jag hjälper er med arvskiftet!

Servitutsavtal

Servitut kan tillkomma antingen genom en lantmäteriförrättning eller genom skriftliga avtal mellan fastighetsägare, s. k avtalsservitut. Servitutet ger en fastighet (härskande) rätt att på ett visst sätt få använda en annan fastighet (tjänande) eller att råda över dess användning. Ett servitut kan exempelvis gälla att få ta väg över annan fastighet eller rätt att nyttja brunnar,  och att anlägga avlopp eller nedlägga elledningar. De kan även avse begränsningar avseende hur det får byggas eller planteras på den tjänande fastigheten.

Kontakta mig när du behöver hjälp med dina servitutsavtal!

Kompanjonavtal

Om ditt bolag har fler än en ägare ska ni ta fram ett kompanjonavtal (kallas även ägaravtal, aktieägaravtal eller handelsbolagsavtal beroende på bolagsform). Hur avtalet ser ut och vilka bestämmelser som behöver finnas med beror på många olika omständigheter och hur det är i just er situation. Ofta bör man till exempel gå igenom och ta upp vad som ska gälla om en kompanjon är gift eller ingår äktenskap. Då kan det vara bra om denne upprättar ett äktenskapsförord med sin partner så att ägandet i bolaget blir kompanjonens enskilda egendom.  Man kan vilja begränsa risken för att en ägare startar upp en konkurrerande verksamhet eller tar med sig anställda och kunder. Även hur överlåtelser av andelar ska gå till samt vilka rättigheter, såsom exempelvis logotyper och annat material som ska ägas av bolaget. Likaså bör man beakta att vissa beslut kan vara av den särskilda vikt att de endast får fattas efter att majoriteten av delägarna samtyckt
m. m. Kontakta mig, så hjälper jag er!

 


Aktieöverlåtelseavtal

Det finns inte några särskilda lagar som reglerar just överlåtelser av aktier. Istället är det som utgångspunkt köplagen som är tillämplig även på aktieöverlåtelser. Köplagen är dock dispositiv, vilket innebär att parterna kan avtala bort lagens bestämmelser. Dessutom är den mer avsedd för köp av lösa saker och inte aktier varför en aktieöverlåtelse oftast regleras genom ett särskilt upprättat aktieöverlåtelseavtal. Vid större företagsöverlåtelser som genomförs i form av en överlåtelse av aktier är vanligtvis aktieavtalet mycket omfattande med förutom  punkterna rörande priset för aktierna, tillträdesdag etc. bör även bestämmelser om olika avräkningar och avstämningar, omfattande garantikataloger, sekretessbestämmelser, särskilda bestämmelser rörande personal, immateriella rättigheter, ekonomiska rapporter m m. tas med i avtalet. Ofta föregås köpet av en s. k “due diligence” där köparen i detalj granskar aktiebolagets räkenskaper, miljöåtaganden m m.

Jag hjälper er med ert avtal!